Kdo půjde do nebe...

20. prosince 2011 v 13:34 | Zorka |  Společné téma týdne

Společné téma týdne: Václav Havel

Téma týdne mne přimělo k dalšímu zamyšlení nad smyslem a průběhem našeho života. Ne že bych to nedělala průběžně, jako křesťan se snažím si na takové otázky (co se mé osoby týče) odpovídat denně. Ale to, co se rozpoutalo kolem smrti Václava Havla, mně přimělo se dívat na smysl našeho života a na jeho bídu ještě z dalších stran.

Procházela jsem články i blogy, viděla několik videí. O svém znechucení nad tím, co se kolem toho děje (a z jakých důvodů) jsem psala v předchozím článku. A nemám na mysli skutečné uctění památky Václava Havla. Psala jsem o něčem jiném.

Dnes chci psát o tom, co jsem také četla velmi často: že se pan Havel na nás už údajně kouká z nebe.

Překvapuje mne, kolik Čechů mluví o nebi a že v to vůbec věří, přestože v Boha nikoli. Tomu nerozumím. Opět se to příčí veškeré logice. Pokud je nebe, pak je i Bůh. Pokud je nebe, pak je i peklo a satan. Češi se však drží pouze té verze, že je nebe. Bez Boha? Překvapený

Pan Havel už má zcela jasno, kde je. Netuším kde, přestože bych mu nebe upřímně přála. Žila jsem v době, kdy nastoupil do role prezidenta, slyšela i četla jsem mnoho jeho projevů i rozhovorů. Nepamatuji si, že by se někdy zmínil o své víře, o křesťanských hodnotách. Což praví věřící běžně dělají, protože ta touha podělit se s ostatními o zážitky ze vztahu s Bohem, o jeho lásku - je neuhasitelná. Naopak jsem mnohokrát viděla i slyšela pana Havla propagovat dalajlámu a jeho filozofii. Která očividně k nápravě společnosti nepřispěla.

Ale nejsem Bůh, takže nemohu zhodnotit všechny skutky pana Havla. Mnoho věcí se v životech lidí děje, aniž by to bylo pro druhé viditelné. Nechám tedy tuto otázku být.

Co vím však jistě, je, že Bůh nás nehodnotí podle našich lidských měřítek a norem: co jako je dobré a co už není. Jak jste si jistě všimli, lidé mají různá měřítka v různých situacích a pro různé lidi. A měří to podle své vlastní morální úrovně. Vrahovi vražda přijde v pořádku (oběť si přece za to mohla sama, neměla provokovat!), zloději zlodějna přijde v pořádku (on přece taky musí z něčeho žít), vulgární člověk přijímá vulgaritu jako chleba a lhář považuje své lži za čistou pravdu. A lidé podle vzoru nejrůznějších filozofů hlásají, že všichni máme nějakou tu svou pravdu. Tak se v tom pak vyznej!

Já jsem léta hledala PRAVDU a smysl života v nejrůznějších psychologiích i východních filozofiích, abych pak objevila konečně to, co funguje. Jak mi řekla jedna zdravotní sestra při mém odchodu od lékaře, který objevil, že moje rakovina byla uzdravena i bez plánované operace, na kterou jsem se měsíc před tím odmítla dostavit, protože mně Bůh slíbil, že mně uzdraví. Když jsem mu to řekla, měl mě za blázna (přestože to je katolík) a sdělil mi, že zázraky se dějí jenom v Lurdách (Lourdes). Když jsem po měsíci odcházela od lékaře s potvrzením, že jsem skutečně uzdravena, tak se mne sestřička zeptala:
"A v co to vlastně věříte?"
"V Boha. V Ježíše." Odpověděla jsem.
"Ono to funguje!", řekla uznale. Usmívající se

Ano, mnohokrát jsem ještě měla možnost vidět, že pravé křesťanství (nikoli náboženství) funguje. Že mění lidi a jejich životy, že uzdravuje nemocné, zázračně zachraňuje životy v kritických situacích - a to nejednou navzdory jim samotným.

Máme čas Vánoc. Dobu, kdy před více než 2000 lety přišel na tento svět Bůh v lidské podobě. Narodil se jako Ježíš Kristus. Od té doby se počítají letopočty, od té doby si každý rok připomínáme jak jeho narození (Vánoce), tak jeho ukřižování a zmrtvýchvstání (Velikonoce). Zdá se mi, že to jsou snad jediné svátky v roce, které slaví skutečně celý svět. Žeby náhoda? Usmívající se

Věřím, že smrt pana Havla nás všechny přiměla ještě více se zamyslet nad našimi vlastními životy. Přijde mi to, jakoby to Bůh takto načasoval úmyslně. Aby se nás Čechů silně dotknul. A všichni máme možnost vidět, že skutečně se dotkl našich srdcí!

A tak si každý může sám pro sebe vyhodnotit v tomto zvláštním čase, jak je na tom on sám a kamže se to vlastně po té své smrti dostane. Protože nebe i peklo skutečně existují. Můžeš si věřit čemu chceš, ale nejpozději po své smrti v tom budeš mít úplně jasno. To, že ty neznáš Boha, neznamená, že on nezná tebe.

Předkládám vám tady základní Boží měřítka pro vstup do nebe. Desatero. Jak zpívala Lucie Bílá na letošním Zlatém slavíku - kdybychom jej všichni dodržovali, mohlo by to úplně změnit náš svět (video dole). Nemusíš čekat na to, až jej budou dodržovat všichni, začni sám u sebe a ve své rodině. Nečekej na žádného lidského vůdce, který ti přinese svobodu a pohodu. Který to za tebe zařídí. Tenkrát o Vánocích už nám byla přinesena! Stačí ji vzít a žít. A pokud nevíš jak - řekni si právě tomu Ježíši, jehož narození budeš o Vánocích oslavovat, o pomoc. Všichni, kdo to udělali s upřímným srdcem - dostali odpověď.

Desatero Božích přikázání

 Bible: 2. Mojžíšova (Exodus) 20 
 
Boží přikázání, která dal Bůh Mojžíšovi vytesané na kamenných deskách na hoře Sínaj.

1. 2"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 3Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Pokud nevěříš v Boha, ale tvým "bohem", kterému vše podřizuješ, je například tvé ego, tělo, tvůj žaludek, radovánky, sex, alkohol, tvůj vlastní úsudek bez jasných morálních zásad, sobectví, tvoje rodina, honba za penězi, tvoje kariéra...cokoli, co je pro tebe velkou prioritou namísto Boha = je ti to bohem. Neznamená to zákaz jídla, alkoholu, radovánek, sexu...znamená to přemíru toho všeho. Něco, co ovládá tvé tělo, co ovládá tvůj život. Třeba závislost. Nebo něco, na čem si velmi zakládáš.
.......................................................................................
 
2. 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Toto přikázání hovoří o zákazu vytváření čehokoliv, co má znázorňovat Boha (dnes to známe hlavně jako "svaté obrázky" "svatých lidi") a uctívání těchto symbolů. Bůh nám zakazuje se k tomu modlit nebo uctívat lidi. (jako se to stalo třeba teď po úmrtí Václava Havla) Uctívání patří pouze Bohu. V minulosti si lidé vytvářeli k uctívání různé své modly - figurky lidí a zvířat, nejčastěji ze zlata. Známe to dnes také jako symbol hada, slona, draka ....nebo si dnes vytváříme naše modly z lidí.
.......................................................................................
 
3. 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
Můžeš si představit například ono známé klení, kdy používáme Boží jména k nadávání.... V církvích je také nejednou Boží jméno zneužíváno. Nemluvě o tragické historii i současnosti katolické církve, kdy se "ve jménu Božím" děly a dějí hrozné věci.
.......................................................................................
 
4. 8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.

To snad výklad nepotřebuje.
.......................................................................................
 
5. 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
Pokud nemáš v pořádku vztahy se svými rodiči, nebo vůbec se staršími lidmi, s autoritami ve tvém životě, je to špatně. Je špatné být ve vzpouře vůči autoritám, ale také je špatné žít ve slepé poslušnosti vůči autoritám.
 
Existuje také mnoho lidí, jejichž rodiče nezvládli svou rodičovskou roli nebo se jí prostě vzdali. I v takovém případě Bůh chce, abychom naše vztahy dali do pořádku a se svými rodiči jednali s úctou. A to vůbec neznamená, že s nimi a jejich jednáním musíme nutně souhlasit... Prostě a jenom s nimi máme jednat s takovým respektem, s jakým bychom si přáli, aby bylo jednáno s námi.
.......................................................................................
 
6. 13Nezabiješ.
Tohle přikázání vypadá velmi jednoduše. Ježíš nám však přinesl další přikázání, které posunuje tuto morální laťku výš:
 
Matouš 5: 21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: 'Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.' 22 Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.
 
A Exodus 23 pokračuje:
1Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo .
.......................................................................................
7. 14Nesesmilníš.
Smilstvo, cizoložství má mnoho podob. A lidé to považují dokonce za správné "okořenění" života. Nevěra v manželství je však jediný důvod, kvůli kterému Bůh dovoluje rozvod. Bůh stvořil instituci manželství a není tolerantní k rozvodům, ani k "žití na psí knížku". Pokud žiješ v sexuálním vztahu mimo manželství, porušuješ toto přikázání. Nebo tvůj zájem o porno (pokud existuje), je smilstvo. Ježíš řekl, že i žádostivý pohled na nějakou cizí ženu je smilstvem v srdci. Pro křesťany má toto přikázání ještě další významy.
...........................................................................................................
8. 15Nepokradeš.
.......................................................................................
9. 16Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Pomluvy a lživá svědectví tě vedou přímo do pekla. Můžeš si to omlouvat a obhajovat jak chceš, ale Boha to nezajímá. Polopravdy (upravené, zkreslené informace) se také považují za pomluvu, lež. Lidem se dá nalhávat jakýkoliv "bohulibý" důvod pro šíření pomluv, ale ne Bohu.
.......................................................................................
10. 17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu."
Závist a nepřejícnost je vlastnost Čechům tak důvěrně známá. Mnoho jejich skutků mělo i má tuto motivaci.
.......................................................................................
 
Pro vás, komu je toto Desatero příliš složité, má Bůh úplně jenoduchou verzi:  
 
Bible: Matouš 22: 37-40

"Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.´ To je největší a první přikázání.
 
Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.´ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."
 
.......................................................................................

 Možná teď už chápeš, že být křesťanem není pro slabé lidi. Jako si to myslí ti, co si žijí, jak se jim zachce. 
A jak jsem si to léta myslela i já. A možná už teď chápeš, proč pravé křesťanství lidi skutečně proměňuje. 
 

Lucie Bílá Desatero

píseň
 

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 týna týna | Web | 20. prosince 2011 v 13:55 | Reagovat

super článek :-)

2 piix-world piix-world | Web | 20. prosince 2011 v 14:06 | Reagovat

dal zabrat že jo... :-)

3 zorka zorka | Web | 20. prosince 2011 v 14:15 | Reagovat

[2]: Myslíš ten článek? :-)

4 Ann Taylor Ann Taylor | Web | 20. prosince 2011 v 14:21 | Reagovat

Slaví je všichni, protože vychází i z pohanských svátků.

Já jsem nevěřící a absolutně mi to vyhovuje. Naopak buddhistická filozofie - ale pouze ohledně proudění energie a usměrňování jí - se mi docela líbí.

5 zorka zorka | Web | 20. prosince 2011 v 14:29 | Reagovat

[4]: Vyhovuje ti to, protože neznáš nic lepšího. :-)

6 zorka zorka | Web | 20. prosince 2011 v 14:34 | Reagovat

[4]: A co se týče těch pohanských svátků - Vánoce i Velikonoce se začaly slavit až po narození Krista, jak si je kdo upravoval. A dával jim jiný význam.

A co se týče těch jiných filozofií - seznámila jsem se osobně s jejich démonickým pozadím a od té doby to fakt nemusím.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama