Den 20

13. ledna 2012 v 23:47 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE JEŽÍŠ KRISTUS -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Vždyť když jsme ještě byli bezmocní, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné." (Římanům 5,6)

Je jasné, že téma i úkol předchozího dne nevedly k ničemu jinému, než k tomu, co vyjadřuje nadpis dnešního dne. A to je Bohu díky závěr, se kterým můžete žít - dnes, zítra a navždy.

Ježíš přišel, aby "hledal a zachránil" i vás (Lukáš 19,10). Cokoli, v čem jste selhali či čeho jste naopak nebyli schopni, každá minuta, kterou jste promarnili snahou napravit věci svým vlastním způsobem - všechno z toho může být odpuštěno a napraveno tím, že svůj život svěříte do rukou onoho Jediného, který jej jako první daroval vám.

Možná, že jste to ještě nikdy neudělali. Pak dnešek je váš velký den. "Hle, nyní je nanejvýš vítaný čas, hle, nyní je den záchrany" (2 Korintským 6,2).

Možná, že jste to udělali již někdy před lety, avšak od té doby jste se vzdálili daleko od svých duchovních kořenů. Pak tedy "čiňte pokání a obraťte se, aby byly vymazány vaše hříchy a přišly časy osvěžení od Pánovy tváře" (Skutky 3,19). Dokonce i tehdy, jestliže jste již Krista učinili cestou vašeho života a nikdy jste Jej nepřestali následovat, následující úryvky z Písma pro vás mohou být vděčnou připomínkou všeho, co On pro vás učinil.

Bible říká, že jsme zasaženi hříchem již od narození, od prvního okamžiku, kdy jsme přišli na tento svět. "Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu" (Žalm 51,7). "Všichni jsme jako nečistý a všechny naše spravedlnosti jsou jako poskvrněné roucho" (Izajáš 64,5). To však neznamená, že by Bůh posílal nevinné lidi do pekla.

My sami si to zasloužíme. Prostě sami od sebe nemůžeme být dostatečně dobří na to, abychom žili s čistým a svatým Bohem.

Avšak "Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život" (1 Jan 4,9).

"Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka… ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži" (Filipským 2,6-8).

"On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho ranami jste byli uzdraveni" (1 Petr 2,24).

Svojí smrtí Ježíš zbavil moci cokoli, co by nám namlouvalo, že nejsme milováni a že nemáme žádnou cenu. Pokud byste se někdy takto cítili, pak se nedíváte na kříž. Tam Bůh prokázal svoji lásku k vám až do krajnosti.

Láska jako je tato nemůže být plně pochopena. "Sotva však kdo podstoupí smrt za spravedlivého, i když za dobrého by se snad někdo i odvážil zemřít. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní" (Římanům 5,7-8).

Ani nemůže být ničím zasloužena. "Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu" (Římanům 6,23).

"Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar; není ze skutků, aby se nikdo nechlubil" (Efezským 2,8-9).

Avšak musí být přijata. "Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Srdcem se věří k spravedlnosti a ústy se vyznává k záchraně" (Římanům 10,9-10).

A když jste přijali tento nový život a lásku za vlastní, jste také pak svobodni milovat způsobem, kterého jste nikdy před tím nebyli schopni.

"Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svůj život. I my jsme povinni položit svůj život za své bratry… A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal" (1 J 3,16.23). "Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska" (1 J 4,8).

Ježíš vás byl ochotný milovat, ačkoli jste si to nezasloužili, dokonce i tehdy, když jste mu to ničím dobrým neodpláceli. Byl schopný vidět všechny vaše chyby a nedokonalosti, a přesto se rozhodl, že vás 48

bude milovat. Jeho láska přinesla tu nejvyšší oběť, aby naplnila vaši nejhlubší potřebu. Výsledkem je to, že jste nyní schopni (díky Jeho milosti) žít v plnosti a v požehnání Jeho lásky. Nyní a navždy.

To také znamená, že nyní sdílíte tutéž lásku i se svým manželským partnerem. Jste schopni milovat i tehdy, když z druhé strany zrovna milováni nejste. Můžete vidět všechny jeho chyby a nedostatky, a přesto se můžete rozhodnout jej milovat. A přestože nemůžete jeho potřeby naplnit tak, jak je toho schopný Bůh, můžete se stát Božím nástrojem v naplňování potřeb svého partnera. Výsledkem toho je, že váš partner nyní může žít v plnosti a v požehnání vaší lásky. Nyní a až do smrti.

Pravou lásku najdeme pouze v Kristu. A poté, co jste se otevřeli daru nového života tím, že jste přijali Kristovu smrt za vás a Jeho odpuštění vašich hříchů, jste konečně připraveni žít i výzvu lásky k vašemu partnerovi.

DNEŠNÍ ÚKOL
Měj odvahu vzít Boha za slovo. Měj odvahu důvěřovat Ježíši a přijmout jeho spásu. Měj odvahu modlit se těmito či podobnými slovy: "Pane Ježíši, jsem hříšný člověk. Avšak tys prokázal svoji lásku ke mně svojí smrtí na odpuštění hříchů a prokázal jsi svoji moc zachránit mě ze smrti svým vzkříšením. Pane, proměň mé srdce a zachraň mě svoji milostí."

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Poznamenej si, co pro tebe znamenala dnešní zkušenost s nabízenými texty Písma a s navrhovanou modlitbou. I když jsi třeba jen obnovoval(a) svůj již dřívější závazek přijímat a vyjadřovat Jeho lásku, co ti dnes Bůh skrze tuto zkušenost ukázal?
_________________________________________________________________________________________
"On je ve své lásce a ve svém soucitu vykoupil." (Izajáš 63,9).49

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama