Přehled dnů

4. ledna 2012 v 22:58 | Zorka |  Výzva lásky

Den 1 - LÁSKA JE TRPĚLIVÁ
Dnes neřekneš partnerovi nic negativního.

Den 2 - LÁSKA JE LASKAVÁ
Vyjádři laskavost svému partnerovi.

Den 3 - LÁSKA NENÍ SOBECKÁ
Dej dnes svému partnerovi dárek. Dej partnerovi něco, čím vyjádříš "Dnes jsem na tebe myslel!"

Den 4 - LÁSKA JE POZORNÁ
Vyjádři svůj zájem o partnera uprostřed běžných záležitostí dnešního dne.

Den 5 - LÁSKA NENÍ HRUBÁ
Zeptej se partnera na 3 věci, které jej od tebe iritují. A snaž se je napravit.

Den 6 - LÁSKA NENÍ POPUDLIVÁ
Dnes na náročné situace reaguj láskyplným způsobem, ne popudlivě či podrážděně.

Den 7 - LÁSKA VĚŘÍ V TO NEJLEPŠÍ
Za jakou pozitivní věc ze života vašeho partnera jsi mu dnes osobně poděkoval?

Den 8 - LÁSKA NENÍ ŽÁRLIVÁ
Rozhodni se stát největším fanouškem svého partnera. Které pozitivní zkušenosti ze života svého partnera mohou pro tebe být důvodem k oslavě?

Den 9 - LÁSKA DĚLÁ DOBRÝ DOJEM
Vymysli nějaký zvláštní způsob, jakým bys dnes chtěl pozdravit svého partnera.

Den 10 - LÁSKA JE BEZPODMÍNEČNÁ
Během dnešního dne pro svého partnera udělej něco neobyčejného.

Den 11 - LÁSKA JE STAROSTLIVÁ
Čím bys ses dnes rozhodl vyjádřit svoji starostlivou péči o svého partnera?

Den 12 - LÁSKA NECHÁVÁ DRUHÉHO VYHRÁT
Vyjádři svoji lásku tím, že se svému partnerovi ochotně přizpůsobíš v nějaké oblasti, která je ve vašem manželství předmětem sporu.

Den 13 - LÁSKA BOJUJE ČESTNĚ
Promluvte si se svým partnerem o stanovení zdravých pravidel konfliktu.

Den 14 - LÁSKA NACHÁZÍ POTĚŠENÍ
Úmyslně dnes vynechejte nějakou činnost, kterou běžně děláte, abyste mohli se svým partnerem strávit příjemný a ničím nerušený čas.

Den 15 - LÁSKA JE UCTIVÁ
Vyberte si nějaký způsob, jakým svému partnerovi prokážete úctu a respekt tak, že se to bude vymykat vaší běžné rutině. Jakkoli svému partnerovi ukažte, že si jej vysoko ceníte.

Den 16 - LÁSKA SE PŘIMLOUVÁ
Začněte se dnes modlit za srdce svého partnera. Modlete se za tři specifické oblasti, ve kterých toužíte po tom, aby Bůh působil v životě vašeho partnera a ve vašem manželství.

Den 17 - LÁSKA PODPORUJE INTIMITU
Dobře partnerovi naslouchejte, když se s vámi bude sdílet o svých osobních myšlenkách, pokušeních a bojích. Pokuste se mu při tom vytvořit prostor, kde se bude cítit bezpečně.

Den 18 - LÁSKA SE SNAŽÍ POROZUMĚT
Připravte speciální večeři jen pro vás dva. Při této večeři se pak soustřeďte na to, abyste svého partnera lépe poznali, a to zvláště v oblastech, o kterých spolu mluvíte jen zřídka. Dbejte na to, aby to pro vás pro oba byl příjemný večer.

Den 19 - LÁSKA NENÍ V LIDSKÝCH SILÁCH
Sami ze sebe nejsme schopni lásku "vyprodukovat". Nemůžeme dát více lásky, než jsme sami dostali.

Den 20 - LÁSKA JE JEŽÍŠ KRISTUS
Mějte odvahu vzít Boha za slovo. Mějte odvahu důvěřovat Ježíši a přijmout jeho spásu.

Den 21 - LÁSKA JE SPOKOJENÁ V BOHU
Dnes se zvlášť zaměřte na to, abyste si udělali čas na modlitbu a četbu Bible. Jak myslíte, že trávení každodenního času s Bohem promění vaši situaci a perspektivu?

Den 22 - LÁSKA JE VĚRNÁ
Láska je rozhodnutí, ne pocit. Láska je promyšlená akce, ne bezmyšlenkovitá reakce. Rozhodněte se dnes, že svému závazku milovat zůstanete věrní, a to i v případě, když váš partner ztratil téměř veškerý zájem o to, aby vaši lásku přijímal a opětoval.

Den 23 - LÁSKA VŽDY OCHRAŇUJE
Odstraňte cokoli, co překáží rozvoji vašeho vztahu, jakékoli závislosti či vlivy, které vás okrádají o váš čas a vaše city, a tak odvracejí vaše srdce od vašeho partnera.

Den 24 - LÁSKA A ŽÁDOSTIVOST
Skoncujte s tím právě teď. Identifikujte každý objekt žádostivosti ve svém životě a odstraňte jej.

Den 25 - LÁSKA ODPOUŠTÍ
Cokoli jste svému partnerovi doposud neodpustili, odpusťte mu dnes. Pusťte to z rukou. Podobně, jako každý den prosíme našeho nebeského Otce "odpusť nám naše viny", stejně tak jej musíme každý den prosit o to, aby nám pomohl také "odpustit našim viníkům".

Den 26 - LÁSKA JE ZODPOVĚDNÁ
Udělejte si čas, abyste si s Bohem vyříkali všechny oblasti, kde se vám něco nepodařilo. Poproste Boha o odpuštění a pak se pokořte natolik, abyste tyto své chyby přiznali i před svým partnerem. Udělejte to upřímně a pravdivě. Poproste o odpuštění i svého partnera.

Den 27 - LÁSKA POVZBUZUJE
Odstraňte ze svého domu jed nerealistických očekávání. Připomeňte si jednu oblast, kde vám partner řekl, že od něj očekáváte příliš mnoho, a řekněte mu, že je vám líto, že jste na něj v této oblasti byli tak tvrdí.

Den 28 - LÁSKA PŘINÁŠÍ OBĚTI
Jaká je právě teď jedna z největších potřeb v životě vašeho partnera? Kolik soužení vašeho partnera je způsoben nedostatkem vašeho zájmu a iniciativy? Existuje nějaké břímě, které byste mohli sejmout z jeho zad nějakým vaším obětavým skutkem?

Den 29 - LÁSKA A JEJÍ MOTIVACE
Dříve, než dnes uvidíte svého partnera, modlete se za něj osobně a za jeho potřeby. Ať vám to přijde snadné či nikoli, až jej potkáte, řekněte mu prostě: "Miluji tě!" A pak mu nějakým hmatatelným způsobem vyjádřete svoji lásku.

Den 30 - LÁSKA VYTVÁŘÍ JEDNOTU
Vyberte si jednu oblast, ve které zakoušíte ve svém manželství nějaké rozdělení či nejednotu, a vnímejte ji dnes jako nový podnět pro vaše modlitby. Žádejte Boha, aby vám odhalil vše, co by ve vašem vlastním srdci ohrožovalo jednotu s vaším partnerem. Modlete se, aby Bůh totéž udělal pro vašeho partnera. A pokud to je vhodné, prodiskutujte tyto oblasti otevřeně se svým partnerem a hledejte Boží pomoc a Boží cestu k vaší jednotě.

Den 31 - LÁSKA A MANŽELSTVÍ
Je ve vašem životě nějaký problém související s tématem "opuštění" vaší původní rodiny, který jste zatím neměli odvahu pojmenovat či řešit? Přiznejte to dnes svému partnerovi a rozhodněte se, že to napravíte. Závisí na tom jednota vašeho manželství. Poté svému partnerovi i Bohu slibte, že vaše manželství znovu učiníte prioritou, která bude mít přednost před jakýmikoli jinými lidskými vztahy.

Den 32 - LÁSKA NAPLŇUJE SEXUÁLNÍ POTŘEBY
Pokud to bude možné, zkuste dnes či při nejbližší příležitosti iniciovat sex se svým manželem či manželkou. Udělejte to takovým způsobem, který respektuje to, co vám váš partner řekl (nebo naznačil) o tom, co od vás sexuálně potřebuje.

Den 33 - LÁSKA SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJE
Uvědomte si, že váš partner je nedílnou součástí vašeho budoucího úspěchu. Dejte mu dnes vědět, že jej chcete přizvat do svých budoucích rozhodování, a že potřebujete znát jeho pohled a slyšet jeho radu. Jestliže jste v minulosti ignorovali jeho podněty ke společnému rozhodování, přiznejte před ním toto své zanedbání a poproste jej o odpuštění.

Den 34 - LÁSKA OSLAVUJE ZBOŽNOST
Připomeňte si nějaký nedávný konkrétní příklad, kdy váš partner zcela zřejmým způsobem projevil svůj křesťanský charakter. Najděte pak během dne vhodnou příležitost k tomu, abyste mu v souvislosti s tím vyslovili své uznání a vyjádřili svoji radost.

Den 35 - LÁSKA SI NECHÁ PORADIT (a je vykazatelná)
Získejte dnes kontakt na někoho, kdo by vás mohl doprovázet, radit vám a poskytnout oporu v oblasti vašeho manželského života. Měl by to být někdo, kdo je dobrým křesťanem a kdo k vám bude upřímný a laskavý. Během celého tohoto procesu hledání svého průvodce proste Boha, aby vedl vaše rozhodnutí a vaši schopnost rozlišování.

Den 36 - LÁSKA JE BOŽÍ SLOVO
Rozhodněte se číst Bibli každý den. Opatřete si nějakou pomůcku k rozjímavé četbě Písma, která by vám mohla být průvodcem. Pokud je váš partner tomu otevřený, můžete se s ním zkusit domluvit, zda byste nemohli svoji denní četbu Bible prožívat společně. Začněte každou oblast svého života podřizovat Božímu vedení a stavějte tak svůj dům na skále.

Den 37 - LÁSKA HLEDÁ SHODU V MODLITBĚ
Zeptejte se svého partnera, jestli by pro vás bylo možné začít se společně modlit. Začněte tento čas využívat k odevzdávání vašich obav, neshod a potřeb Pánu, a to třeba hned dnes. Pokud váš partner s takovýmito společně strávenými chvílemi v modlitbě souhlasit nebude, i tak se dnes rozhodněte, že takovouto pravidelnou každodenní chvíli strávíte v osobní modlitbě vy sami.

Den 38 - LÁSKA NAPLŇUJE SNY
Položte si otázku, co by si váš partner skutečně přál, kdyby to bylo dosažitelné. Co vás v minulosti udělalo netečnými vůči naplňování snů vašeho partnera? Jak by to změnilo váš vztah, kdyby váš partner věděl, že jeho sny jsou pro vás prioritou? Které z jeho tužeb se budete snažit v nejbližší době naplnit?

DEN 39 - LÁSKA VŽDY VYDRŽÍ
Spočiňte nějaký čas v osobní modlitbě a pak svému partnerovi napište dopis, ve kterém znovu vyjádříte svůj trvalý závazek lásky vůči němu. V tomto dopise také vyjádřete, proč se tomuto manželství odevzdáváte až do smrti, a že jste se rozhodli svého partnera milovat za všech okolností. Dopis pak zanechte na místě, kde jej váš partner bude moci najít.

DEN 40 - LÁSKA JE OSOBNÍ SMLOUVOU
Sepište spolu se svým partnerem obnovu svého manželského slibu a doma ji umístěte na nějaké viditelné místo. Pokud to zvážíte jako vhodné, můžete uspořádat slavnostní obnovu svých svatebních slibů před svým farářem či pastorem a za účasti rodinných příslušníků. Uspořádejte tuto slavnost tak, aby byla živým svědectvím hodnoty manželství v Božích očích a vysokého ocenění toho, že můžete se svým partnerem tvořit jedno životní společenství.

Co vám Bůh odhalil během vaší práce s Výzvou lásky? Jak se změnil váš pohled na vaše manželství? Jak jste oddáni Bohu a svému životnímu partnerovi? S kým byste se o tuto svoji zkušenost mohli podělit formou osobního svědectví?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama