Den 40

2. února 2012 v 21:51 | Zorka |  Výzva lásky
Text je v plné podobě převzat z knihy manželů Kendrickových "Výzva lásky". Film zde.
Stručný přehled všech dnů a jejich úkolů najdeš zde.

- LÁSKA JE OSOBNÍ SMLOUVOU -

___________________________________________________________________________________________________________________
"Kam půjdeš, půjdu i já, kde zůstaneš, zůstanu také; tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem."
(Rút 1,16)

Gratulujeme. Dospěli jste až na konec Výzvy lásky - tedy alespoň co se týče této knihy. Ale zkušenost a úkol milovat vašeho životního partnera, je něčím, co nekončí nikdy. To bude pokračovat po celý váš zbývající život.

Tato kniha může skončit Dnem 40. Tím ovšem není řečeno, že tím končí i výzva k vašemu trvalému růstu v lásce. Pokud tedy váš manželský vztah chápete z tohoto úhlu pohledu a toužíte po jeho trvalém prohlubování, doporučujeme vám, abyste jej chápali spíše jako osobní smlouvu (angl. "covenant", "úmluva", "dohoda"), než jako právní kontrakt (angl. "contract"). Zdá se, že tato dvě slova mají podobný význam i záměr, ale ve skutečnosti jsou značně odlišná. Považovat manželství za právní kontrakt je jako říct svému muži či ženě: "Beru si tě a uvidíme, jestli to bude fungovat." Avšak chápat je jako osobní smlouvu znamená říci: "Osobně se ti odevzdávám a zavazuji se k životu v tomto manželství na celý život."

Existuje mnoho rozdílů mezi úmluvami a kontrakty. Právní kontrakt je většinou psaný souhlas založený na nedůvěře, výčtu podmínek a pojmenování, jaké to bude mít následky, když se kontrakt poruší. Osobní smlouva či dohoda je většinou ústně vyjádřený závazek podložený důvěrou, je to ujištění, že je váš slib bezpodmínečný a dobrý pro život. Manželská smlouva je vyřčena před Boží tváří z lásky vůči druhému.

Kontrakt slouží k vlastnímu prospěchu a má konečnou dobu platnosti. Stanovuje určitý časový rámec pro splnění konkrétních kroků. Osobní smlouva či úmluva slouží dobru druhých a vyznačuje se časově neomezeným závazkem. Nemá vymezenou žádnou "dobu trvanlivosti". Platí prostě "až do smrti". Kontrakt může být vypovězen na základě oboustranného souhlasu. Osobní smlouva či úmluva je chápána jako nezrušitelná.

V příběhu Božího lidu se v Bibli objevuje několik významných smluv. Bůh uzavřel smlouvu s Noem, že už nikdy nedojde ke zničení lidstva potopou, která by zahladila Zemi (Genesis 9,12-17). Uzavřel smlouvu s Abrahamem, že z jeho potomstva vzejde celý národ (Genesis 17,1-8). Uzavřel smlouvu s Mojžíšem, že Izraelský lid bude zvláštním Božím vlastnictvím (Ex 19,3-6). Uzavřel smlouvu s Davidem, že upevní jeho královský trůn navěky (2 Samuelova 7,7-16). Nakonec uzavřel "novou smlouvu" Kristovou krví, ustanovující nekončící a neměnný odkaz vykoupení z hříchů a život věčný pro ty, kdo v něho věří (Židům 9,15). Žádnou z těchto smluv Bůh ze své strany nikdy neporušil.

A potom je tady manželství. Nejmocnější smlouva mezi dvěma lidmi na zemi, bezpodmínečný a trvalý závazek muže a ženy ustavit mezi sebou lásku, která je bezpodmínečná a trvá až do smrti. Vaše prstýnky, které jste si vyměnili při svatbě, reprezentují slavnostní slib, který jste si navzájem dali při uzavření vaší manželské osobní smlouvy. Nejsou tedy pouze výrazem nějakých závazků, o kterých jste při svatbě doufali, že je dodržíte, ale jsou připomenutím předem uváženého slibu, který byl učiněn veřejně a dosvědčen druhými.

Jak jste už mnohokrát na těchto stránkách viděli, dodržení této smlouvy není něčím, co byste byli schopni zvládnout z vlastních sil. Existuje jeden velmi dobrý důvod, proč výlučným iniciátorem všech smluv s Božím lidem byl sám Bůh. Tento důvod spočívá v tom, že jen On sám je schopný dostát nárokům svých vlastních slibů. Jen On sám dokáže odpustit, když druhá strana nedostojí nárokům její vlastní části této dohody. Avšak Duch svatý ve vás přebývá skrze vaši víru v Jeho Syna a skrze milost spasení. To znamená, že tedy nyní smíte dostát své roli toho, kdo dodržuje uzavřenou smlouvu, a to bez ohledu na to, co může ohrožovat vaši věrnost při jejím naplňování.

Být věrni jednou uzavřené smlouvě se může den za dnem stávat víc a víc skličující pokud váš partner není momentálně příliš schopen přijímat vaší lásku. Avšak manželství není nějaký obchodnický kontrakt se zadními vrátky a se spoustou výjimek. Manželství je osobní smlouvou, která má v úmyslu zrušit všechny únikové cesty či cesty zpět. Nic na celém světě by nemělo rozdělovat, co Bůh jednou spojil. Vaše láska je založena na osobní smlouvě trvalé věrnosti.

Ještě stovky let poté, co prorok Malachiáš zaznamenal následující slova, se lidé ptají, proč Bůh odvrací svoji žehnající ruku od jejich domovů a manželství. "A ptáte se: Proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí, vůči níž jsi byl nevěrný, ačkoli je ona je tvou družkou, ženou tvé smlouvy… Neboť nenávidím rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele, a toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu, praví Hospodin zástupů. Mějte se na pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní" (Malachiáš 2:14,16).

Každé manželství je povoláno k tomu, aby bylo pozemským obrazem Boží nebeské smlouvy s Jeho církví. Je povoláno k tomu, aby světu zjevovalo slávu a krásu Boží bezpodmínečné lásky k nám. Ježíš řekl: "Jako Otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce" (Jan 15,9). Nechte se Jeho slovy inspirovat k tomu, abyste se stali kanálem Boží lásky vůči vašemu partnerovi.

Nyní tedy přišel čas, muži či ženo Boží, abyste ve vší upřímnosti a odevzdání obnovili svoji smlouvu lásky. Láska je pokladem příliš svatým na to, aby byla vyměněna za něco jiného, a poutem příliš mocným na to, aby bylo porušeno bez katastrofálních následků. Přilněte znovu svou láskou k tomu jedinému člověku, kterého vám Pán daroval, abyste o něj s láskou pečovali, vážili si ho a ctili.

Váš společný život je před vámi. Mějte odvahu se jej znovu pevně chopit a již nikdy nepustit. K tomu vás ze srdce povzbuzujeme.

DNEŠNÍ ÚKOL
Sepište spolu se svým partnerem obnovu svého manželského slibu a doma ji umístěte na nějaké viditelné místo. Pokud to zvážíte jako vhodné, můžete třeba i uspořádat slavnostní obnovu svých svatebních slibů před vaším farářem či pastorem a za účasti dalších rodinných příslušníků. Uspořádejte tuto slavnost tak, aby byla živým svědectvím hodnoty manželství v Božích očích a vysokého ocenění toho, že můžete se svým manželem či manželkou tvořit jedno životní společenství.

Udělej si zde poznámku poté, co se ti podaří splnit dnešní úkol.

Co ti Bůh odhalil během tvé práce s Výzvou lásky? Jak se změnil tvůj pohled na vaše manželství? Jak jsi oddán(a) Bohu a svému životnímu partnerovi? S kým by se o tuto svoji zkušenost mohl(a) podělit formou osobního svědectví?

______________________________________________________________________________________________
"Navěky pamatuje na svou smlouvu" (Žalm 105,8)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama